tumblrbot perguntou: ROBÔS OU DINOSSAUROS? Os dois 

tumblrbot perguntou: ROBÔS OU DINOSSAUROS?

Os dois